Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

„WBO na Tarnogaju oczami dzieci”

§1 

 Konkurs

 1. Organizatorem konkursu plastycznego (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Stowarzyszenie Przyjazny Tarnogaj (dalej zwana: „Organizatorem”).  

 2. W ramach Konkursu uczestnicy Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonają prace plastyczne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”).  

 3. Temat prac plastycznych to: „ WBO na Tarnogaju oczami dzieci”.  

 4. Konkurs rozpoczyna się 15 września 2023 r.  

 5. Termin przesłania do Organizatora prac plastycznych upływa 29 września 2023 r 

 6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.  

 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888). 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2

Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonanie pracy plastycznej

 1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 4 do 15 roku życia, zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”).  

 2. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika.  

 3. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną pracę plastyczną.

 4. Praca plastyczna nie może być wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę (w tym przy pomocy innych osób) 

 5. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice, w dowolnym formacie, z dowolnych materiałów. Praca może być przestrzenna lub płaska. 

 6. Po wykonaniu pracy plastycznej należy: 
  1) Przyniesc do kontenera ESK w Parku Tarnogajskim we Wrocławiu w godzinach jego funkcjonowania. Praca musi byc podpisana I zawierac wiek dziecka

  2) sfotografować pracę plastyczną I przesłać fotografię pracy plastycznej wraz z kopią na adres e-mail Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z zachowaniem poniższych warunków:

  a) fotografię należy przesłać z zachowaniem terminu przesyłania prac, o którym mowa w Regulaminie, 
  b) tytuł e-maila: „Konkurs plastyczny”,
  c) fotografia muszi być czytelna (w szczególności niezamazane lub niezacienione) oraz musi pozwalać na ich wielokrotny odczyt,
  d) w treści e-maila, w którym zostanie przesłana fotografia pracy plastycznej należy podać dane Uczestnika (autora): imię i nazwisko oraz wiek  

 7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń na wykorzystanie pracy plastycznej zgodnie z Regulaminem.  

 8. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania fotografii pracy plastycznej lub jej przekazania, zezwala Stowarzyszeniu Przyjazny Tarnogaj na publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia pracy plastycznej, w szczególności:  

  1) wprowadzanie pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, Internetu,  

  2) publiczna prezentacja i wyświetlanie pracy plastycznej, w tym jej umieszczenie w sieci Internet;
   

 9. Uczestnik Konkursu zezwala także Organizatorowi nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej pracy plastycznej podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie przesłanej pracy plastycznej na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora. Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej, Stowarzyszenie Przyjazny Tarnogaj uzyskuje także bezpłatnie prawa zależne do przesłanej przez Uczestnika pracy plastycznej, w tym prawo do rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach określonych wyżej, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy.  

 10. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy plastycznej w sposób określony w Regulaminie. Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń. 

 11. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych Uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych zawartych w treści e-maila, w którym zostanie przesłana ta praca, oraz w oświadczeniach załączonych do tej wiadomości. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne przekazanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz załączenie do wiadomości e-mail, wraz z przesłaną pracą plastyczną oświadczenia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.  

 12. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim.  

 13. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.

§3

Wyniki Konkursu i nagrody

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora jury (dalej: „Jury”). Skład Jury ustala Organizator.  

 2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni miejsce pierwsze, drugie I trzecie. 

 3. Jury dokona oceny prac plastycznych do dnia 30 pażdziernika 2023 

 4. Jury dokona oceny prac plastycznych zgodnie z następującymi kryteriami: 

  1) Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem, wpłynięcie pracy plastycznej w terminie, prawidłowość wypełnienia i kompletność oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu;

  2) Kryteria wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy plastycznej 

 5. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury w zakresie kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów. 

 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 30 września 2023 r. podczas finału kontenera ESK w Parku Tarnogajskim oraz na na stronie internetowej Organizatora: www.przyjaznytarnogaj.pl oraz na fanpage’u na portalu Facebook oraz Instagram 

 7. Jury wyłoni z nadesłanych prac laureatów miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego. Uczestnik, który zajmie miejsce pierwsze otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 300 złotych, uczestnik, który zajmie miejsce drugie otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 200 złotych, uczestnik, który zajmie miejsce trzecie otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 100złotych. Nagrody rzeczowe przyznaje Jury i nie podlegają one zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.  

 8. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród – dla uczestników Konkursu, którzy przygotowali ciekawe i warte wyróżnienia prace plastyczne, lecz nie zostali zaliczeni do grona laureatów Konkursu.  

 9. Decyzja Jury o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie prac plastycznych. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac plastycznych.  

 2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora: www.przyjaznytarnogaj.pl oraz na fanpage’u na portalu Facebook oraz Instagram.  

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
  1) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny;

  2) nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych wszystkich prac plastycznych.  

 4. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 5. Dodatkowych informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatora udziela Zarząd Stowarzyszenia. 

 6. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.  

 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego